یادآوری تاریخ های مهم

.آخرین مهلت ثبت نام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1398/09/29

.آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم اطلاعات برای درج در کتاب رسمی نمایشگاه ………………………………………………………………………………………. 1398/09/29

.آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ……………………………………………………………………………………………………….. 1398/09/30

.آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم سر درب نویسی غرفه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1398/09/30

.تحویل زمین برای ساخت غرفه بدون تجهیزات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1398/10/26

.تحویل غرفه برای چیدمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1398/10/29

.آخرین مهلت تکمیل غرفه (ساعت 9شب) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1398/10/29

.افتتاح نمایشگاه (ساعت 5 بعد از ظهر)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1398/10/30

.خاتمه نمایشگاه (ساعت 10 شب) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1398/11/03

.آخرین مهلت جهت تخلیه غرفه (ساعت 6 بعد از ظهر) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1398/11/04

کلیدواژه خود را وارد کنید