حمل و نقل

عنایت بر اهمیت ساماندهی مقوله حمل و نقل به عنوان یکی از شاخص های تاثیرگذار بر روند توسعه مدیریت شهری و از سویی حمایت از تمامی شرکت کنندگان بخش نمایشگاهی و تسریع در امر حمل و نقل در بنادر و منطق آزاد، “سازمان سرمایه گذاری و توسعه کیش” جهت رفاه حال تمامی شرکت کنندگان در بخش نمایشگاهی در این جزیره، گروه شرکت های حمل و نقل مهرگان را به عنوان پیمانکار اصلی در این بخش به صورت رسمی در وبسایت خود به آدرس https://b2n.ir/584796 معرفی نموده است. لذا از تمامی شرکت کنندگان خواهشمندیم به منظور جلوگیری از بروز مسائل گمرکی و حمل بار از طریق این شرکت اقدام به ارسال بارها و کالاهای نمایشگاهی خود نمایند.

کلیدواژه خود را وارد کنید